Rättsligt meddelande och allmänna användningsvillkor

Webbplatsen www.seezon.se (nedan kallad ”webbplatsen”) tillhör SBM Jardin (nedan kallad ”SBM”).

Tillträdet till och användningen av denna webbplats omfattas av följande villkor och bestämmelser, liksom de villkor som beskrivs i policyn för skydd av personuppgifter. I detta rättsliga meddelande definieras de villkor som gäller för alla användare av denna webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du utan förbehåll detta rättsliga meddelande och policyn för skydd av personuppgifter.

SBM förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning stänga av eller ändra hela eller delar av webbplatsen. Alla användare uppmanas därför att regelbundet ta del av SBM:s allmänna villkor och bestämmelser (det vill säga rättsliga meddelande och policy för skydd av personuppgifter) och att observera eventuella ändringar eller tillägg som kan ha gjorts i dem.

 • Webbplatsredaktör

Företagets namn:: SBM JARDIN

Registreringsnummer: 813 770 427

Kontorets adress: 60 Chemin des Mouilles, 69130, Ecully, France

Telefon: 040-41 81 81

E-postadress: sweden.info@sbm-company.com

 • Publiceringschef

Alexandre Simmler, chef för SBM LIFE SCIENCE

 • Värdtjänster

Denna webbplats drivs av: Jaguar Network SAS

71 av. André Roussin – BP 50067 – 13321 Marseille Cedex 16 – Frankrike

Tfn: +33 4 22 90 99 98

mediterranee@jaguar-network.com

 • Webbplatsens innehåll och länkar till andra webbplatser

SBM gör allt för att se till att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt och uppdaterad och förbehåller sig rätten att korrigera innehållet när som helst utan föregående meddelande. SBM kan dock inte garantera att uppgifterna är korrekta, fullständiga, sanningsenliga eller att de inte har ändrats av tredje part.

Den information som tillhandahålls på denna webbplats är endast avsedd att presentera SBM, dess produkter och tjänster. Inga uttryckliga eller underförstådda garantier lämnas för att den information som tillhandahålls på denna webbplats är fullständig eller korrekt.

Dessutom tar inte SBM något ansvar (direkt eller indirekt) för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen eller för den användning som någon person kan göra av den.

SBM föreslår på sin webbplats länkar till andra webbplatser från tredje part som inte omfattas av dessa villkor. SBM kan inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbplatser och för hur användarna eventuellt använder dem.

Denna webbplats är endast avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk.

 • Om webbplatsen inte är tillgänglig

SBM gör sitt yttersta för att se till att webbplatsen alltid är tillgänglig för användarna. SBM kan inte hållas ansvarig för att webbplatsen inte är tillgänglig av någon anledning.

 • Integritetsmeddelande – kakor

Se vår policy för skydd av personuppgifter genom att klicka här.

 • Immateriell egendom

The general structure, as well as all the elements of the Website (i.e. without this list being restrictive: trademarks, logos, software, texts, databases, images animated or not, photos, sounds, know‐how…), whether or not they are registered as trademarks or otherwise and whether or not they are accompanied by the signs ©, ™ , or ® is the exclusive property of SBM or third parties who have agreed to it, as well as the presentation and the content of all the articles, and more generally all the information appearing on the Website.

It is forbidden to use, reproduce, represent, modify, adapt, translate, copy or distribute all or part of the Website, whatever the medium and whatever the process used.

Any use, in whole or in part, not expressly authorized by SBM may incur civil and/or criminal liability for its author. SBM reserves the right to take legal action against any person who does not respect this prohibition.

All rights not expressly granted herein are reserved.

 • Begränsat ansvar

SBM har sammanställt den detaljerade information som tillhandahålls på denna webbplats med utgångspunkt i interna och externa källor enligt bästa förmåga och tro och god yrkessed. SBM strävar efter att fortlöpande utöka och uppdatera denna information. Informationen på denna webbplats är endast avsedd att presentera SBM, dess produkter och tjänster. Emellertid görs inga utfästelser och ingen garanti ges, varken uttryckligen eller underförstått, för att informationen på denna webbplats är fullständig eller korrekt. Observera att denna information, även om den var korrekt den dag den publicerades, kanske inte längre är aktuell. SBM rekommenderar därför att du kontrollerar all information som du får på denna webbplats innan du använder den i någon form. De råd som ges på denna webbplats befriar dig inte från att göra egna kontroller av våra senaste råd – särskilt våra säkerhetsdatablad och tekniska specifikationer – och av våra produkter, med avseende på deras lämplighet för de avsedda processerna och ändamålen. Om du behöver råd eller instruktioner om våra produkter eller tjänster, vänligen kontakta oss direkt. Användare av denna webbplats förklarar att de samtycker till att få tillgång till webbplatsen och dess innehåll på egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt lag kan varken SBM eller tredje part som är involverad i skrivandet, produktionen eller överföringen av denna webbplats hållas ansvarig för skada eller men som uppstår till följd av åtkomst eller omöjlig åtkomst eller användning eller omöjlig användning av denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på information som finns på denna webbplats.

 • Uppgifter från användare

Användaren av webbplatsen är fullt ansvarig för innehållet i och riktigheten av de uppgifter som denne skickar till SBM samt för att tredje parts rättigheter som kan föreligga i samband med sådana uppgifter inte kränks. Användaren ger sitt samtycke till att SBM lagrar sådana uppgifter och använder dem för statistisk analys eller för något annat angivet affärsändamål, i enlighet med tillämpliga lagliga bestämmelser. SBM har särskilt rätt att använda innehållet, inklusive idéer, uppfinningar, skisser, tekniker och expertis, för vilket ändamål som helst, såsom utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster samt att reproducera sådan information och göra den tillgänglig för tredje part, inom ramen för gällande lagstiftning.

 • Virus, hackning och andra överträdelser

Användare får inte missbruka denna webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till denna webbplats, den server som denna webbplats ligger på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till denna webbplats.

Genom att bryta mot denna bestämmelse begår du ett brott, för vilket SBM kan åberopa sina rättigheter. SBM rapporterar alla sådan brott mot till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda denna webbplats omedelbart.

SBM är inte ansvarigt för eventuella skador eller förluster orsakade av en attack, virus eller andra tekniskt skadligt material som infekterar din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material du har äganderätt till på grund av att du använder denna webbplats eller laddar ner material som lagts upp på den eller på någon annan webbplats som är länkad till den.

 • Tillämplig lag

Innehållet på webbplatsen regleras av svensk lag, med uteslutande av dess lagvalsregler. Alla problem som rör utförandet och/eller tolkningen av dessa villkor och bestämmelser eller alla handlingar som uppstår eller följer av dessa, som användaren och SBM inte har kunnat lösa i godo, är underkastade den exklusiva jurisdiktionen och ska lösas av behöriga domstolen i Lund, även om det rör sig om ett garantianspråk eller flera klagande.

 • Internationella användare

Denna webbplats kontrolleras, förvaltas och underhålls av SBM Life Science AB. Den är utformad enbart för användning i Sverige. SBM garanterar inte att innehållet är giltigt utanför Sverige, och i synnerhet inte att produkterna och tjänsterna har samma utseende och storlek eller att de erbjuds på samma villkor.

Om du besöker denna webbplats eller laddar ner dess innehåll från en plats utanför Sverige är du ansvarig för att kontrollera att du agerar i enlighet med de lagar som gäller på den platsen. De produkter som nämns på denna webbplats kan erbjudas i förpackningar med olika utseende eller storlek, med bokstäver eller märkningar som varierar från ett land till ett annat.

 • Kontakt

För att kontakta oss, klicka här .  

© SBM LIFE SCIENCE

Uppdaterad: 1 april 2024

Alla rättigheter förbehålles.